fbpx

Regulamin

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną jacekwiktor.pl („Regulamin”) określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez spółkę GongAndRoll sp. z o.o., za pośrednictwem strony internetowej cheerygong.pl

Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

 1. rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;
 2. warunki świadczenia usług drogą elektroniczną;
 3. warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną;
 4. tryb postępowania reklamacyjnego.

Niniejszy Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie na stronie internetowej www.cherrygong.pl w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie, utrwalanie i wydrukowanie.

§2 DEFINICJE

W niniejszym Regulaminie następujące pojęcia posiadają następujące znaczenie:

 1. Bilet – imienne potwierdzenie nabycia praw do uczestnictwa w Warsztatach.
 2. Cookies – pliki zapisywane na urządzeniu Użytkownika, w których przechowywane są ustawienia i inne informacje używane na odwiedzanych przez niego stronach.
 3. Warsztat– impreza organizowana przez Usługodawcę w terminie, zakresie
  i lokalizacji określanej każdorazowo w Witrynie.
 4. Konsument – osoba fizyczna zawierająca Umowę niezwiązaną bezpośrednio
  z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Organizator – zob. Usługodawca.
 6. Polityka Prywatności – „Polityka Prywatności cherrygong.pl”, określająca zasady przetwarzania danych osobowych w związku
  z prowadzeniem Witryny przez Usługodawcę.
 7. Regulamin – niniejszy „Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną cherrygong.pl”.
 8. Reklamacja – wystąpienie skierowane do Usługodawcy przez Użytkownika
  w trybie postępowania reklamacyjnego, w którym Użytkownik zgłasza swoje zastrzeżenia, w szczególności dotyczące Usług świadczonych przez Usługodawcę.
 9. Uczestnik – osoba fizyczna wskazana przez Zamawiającego (wymieniona
  z imienia i nazwiska) jako uprawniona do korzystania z prawa uczestnictwa
  w Warsztacie przysługującego posiadaczowi Biletu. Jeśli Zamawiający jest osobą fizyczną, może być równocześnie Uczestnikiem.
 10. Umowa – umowa zawarta z Zamawiającym poprzez dokonanie przez Zamawiającego akceptacji Regulaminu, złożenie Zamówienia przez Klienta
  i przyjęcie Zamówienia przez Usługodawcę.
 11. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną w rozumieniu art. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, świadczone Klientom przez Usługodawcę za pośrednictwem Witryny. Rodzaje i zakres Usług zostały bliżej wskazane w § 8 i 9 niniejszego Regulaminu.
 12. Usługodawca – spółka  GongAndRoll sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, ul. A.  Hubego  33a/8, 87-100 Toruń, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Torunia, VII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0001065787, NIP 9562388037, kapitał zakładowy 10000 zł w pełni opłacony, e-mail kontakt@cherrygong.pl, tel. 606 538 138; także jako Organizator.
 13. Użytkownik – osoba korzystająca z Witryny, w tym Zamawiający, jak również osoba, która korzystała lub wnioskowała o korzystanie z innych Usług.
 14. Witryna – prowadzony przez Usługodawcę pod adresem internetowym cherrygong.pl serwis poświęcony Warsztatom, służący m.in. do świadczenia Usług, w tym składania Zamówień;
 15. Zamawiający – osoba fizyczna, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie dokonuje Zamówienia za pośrednictwem Witryny;
 16. Zamówienie – oświadczenie woli Zamawiającego określające rodzaj i ilość Biletów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy.

§3 WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

  1. Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.
  2. Z Usług mogą korzystać tylko Użytkownicy, którzy zaakceptują niniejszy Regulamin oraz zapoznają się z Polityką Prywatności.
  3. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem i Polityką Prywatności przed rozpoczęciem korzystania z Usług. Do skorzystania z niektórych Usług wymagane może być wyraźne potwierdzenie akceptacji Regulaminu i zapoznania się z Polityką Prywatności
  1. Usługodawca podejmuje starania, aby korzystanie z Usług możliwe było przez całą dobę i przez 7 dni w tygodniu. Tym niemniej z uwagi na specyfikę działalności internetowej, oraz możliwość uzależnienia dostępności Usług od zachowania podmiotów trzecich, Usługodawca nie jest w stanie zagwarantować stałej dostępności Witryny lub jej poszczególnych funkcjonalności, w szczególności z uwagi na okoliczności wskazane w ust. 2
   i 3 poniżej.
  2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania przerw technicznych w działaniu Witryny, przy czym informacja o planowanych przerwach technicznych zostanie udostępniona poprzez podanie do wiadomości w ramach Witryny z wyprzedzeniem co najmniej 24 godzinnym – o ile będzie to możliwe.
  3. Usługodawca zastrzega możliwość zaistnienia przerw w działaniu Witryny wynikających z siły wyższej (w szczególności: pożar, powódź, wojna, strajk, działania władz państwowych, atak terrorystyczny, brak zasilania) oraz szczególnych sytuacji związanych ze specyfiką działalności internetowej (zakłócenia infrastruktury wywołane działaniem osób trzecich i inne działania tego rodzaju, wirusy, awarie oprogramowania).
  1. Treści oraz inne dobra niematerialne opublikowane w Witrynie chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1997 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz innych ustaw kształtujących ochronę praw własności intelektualnej.
  2. Użytkownik ma prawo do pobrania i drukowania materiałów oraz treści udostępnionych poprzez Witrynę, pod warunkiem korzystania z tychże
   w zakresie własnego użytku osobistego.
  3. Niedopuszczalne jest rozpowszechnianie materiałów pochodzących z Witryny bez uzyskania odrębnej zgody Usługodawcy, za wyjątkiem przekazywania informacji (np. poprzez linkowanie) o ich dostępności bezpośrednio
   w Witrynie. Usługodawca może jednak z góry wyraźnie oznaczyć określone materiały jako udostępnione do swobodnego rozpowszechniania.

Prawidłowe korzystanie z Usług wymaga spełnienia wymogów technicznych szczegółowo opisanych w § 18.

§4 ZAKRES I CHARAKTER USŁUG

  1. Podstawową Usługą świadczoną przez Usługodawcę za pomocą Witryny jest usługa dystrybucji Biletów, uprawniających Uczestników do uczestnictwa
   w Warsztatach. Składanie dotyczących Biletów Zamówień możliwe jest
   w okresie ustalonym przez Usługodawcę i upublicznionym w Witrynie.
  2. Funkcjonalności Witryny oraz rodzaj, forma i zawartość prezentowanych
   w ramach świadczenia Usług treści, jak również szczegóły oferty, mają charakter dynamiczny i mogą ulegać zmianom w czasie. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w tym zakresie.
 1. Usługi w ramach Witryny mogą być świadczone odpłatnie i nieodpłatnie,
  w zależności od wyboru Usługodawcy i charakteru danej Usługi.
 2. Usługa dystrybucji Biletów w ramach przyjmowanych Zamówień ma charakter odpłatny. Bilety zbywane są po cenach określanych i podawanych
  w Witrynie, aktualnych w momencie dokonywania Zamówienia. Ceny Biletów podane w Witrynie są cenami brutto, wyrażone są w złotych polskich.
 3. Szczegółowe warunki innych Usług, w tym wysokość opłat, regulują szczególne warunki korzystania z takich Usług, udostępniane Użytkownikom, a także postanowienia odrębnych umów zawieranych pomiędzy Usługodawcą a korzystającym z tych Usług podmiotem.

§4 UMOWA – ZAKUP BILETÓW

  1. Przedmiotem Umowy jest jednorazowe świadczenie w postaci udostępnienia możliwości uczestnictwa Uczestników w Warsztatach, nabywanej przez Zamawiającego poprzez kupno Biletu.
  2. Zawarcie Umowy odbywa się poprzez złożenie Zamówienia oraz potwierdzenie przez Zamawiającego akceptacji Regulaminu i zapoznania się
   z Polityką Prywatności za pomocą formularza dostępnego w Witrynie (co stanowi złożenie oferty) oraz potwierdzenie tego Zamówienia przez Organizatora (co stanowi jej przyjęcie). Alternatywną drogą składania Zamówień z pominięciem formularza jest ich przesyłanie przez Zamawiającego bezpośrednio na adres poczty elektronicznej Usługodawcy wskazany w Witrynie.
 1. Zamówienie może zostać złożone wyłącznie przez osobę lub podmiot posiadające ku temu zdolność do czynności prawnych.
 2. Zamówienie nie jest skuteczne, jeśli Zamawiający nie podał wymaganych danych bądź podał nieprawidłowe dane, w tym nieprawidłowo wypełnił formularz udostępniony w Witrynie bądź przesyłany pocztą elektroniczną. W przypadku, gdy przekazane dane mimo tego rodzaju wad umożliwiałyby kontakt Organizatora z Zamawiającym, Organizator może skontaktować się
  z Zamawiającym celem dokonania stosownej korekty.
 3. Po złożeniu Zamówienia Zamawiający otrzyma na wskazany przez siebie adres poczty elektronicznej odpowiedź wraz z prośbą o potwierdzenie autentyczności tego adresu.
 4. Jeśli Zamawiający w trakcie składania Zamówienia oświadczył, że chce otrzymać fakturę VAT, zostanie ona załączona do wysłanej przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną na wskazany adres w postaci dokumentu PDF lub innego elektronicznego obrazu stosownych dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami itd. Akceptując Regulamin Zamawiający wyraża zgodę uprawniającą Organizatora również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dn. 20 grudnia 2012 w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej, względnie z późniejszymi aktami prawnymi rozporządzenie to uzupełniającymi, zmieniającymi lub zastępującymi.
 5. Po złożeniu skutecznego Zamówienia, Zamawiający otrzyma drogą elektroniczną na wskazany adres automatyczną odpowiedź w formie wiadomości elektronicznej potwierdzającą wpływ Zamówienia.
 6. Czas rozpoczęcia realizacji Zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty należności na rachunek bankowy Organizatora podany Zamawiającemu w potwierdzeniu Zamówienia (w tym w szczególności w dokumencie proforma, wysłanym Zamawiającemu drogą elektroniczną).
 7. W uzasadnionych przypadkach, w związku z potrzebą zapewnienia najwyższego poziomu merytorycznego Konferencji, Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyjmowania i anulowania Zamówień, jeśli stwierdzi, że profil działalności Zamawiającego jest niezgodny z tematyką Konferencji lub wskazuje na związek z działalnością konkurencyjną w stosunku do działalności Organizatora.
 8. Organizator zastrzega, że warunkiem uczestnictwa Uczestnika w Konferencji jest indywidualne potwierdzenie poprawności danych Uczestnika. Potwierdzenie danych Uczestnika może nastąpić w szczególności drogą elektroniczną, poprzez wiadomość na przekazany przez Zamawiającego adres poczty elektronicznej Uczestnika z prośbą o weryfikację udostępnionych Organizatorowi danych osobowych. Wiadomość może zawierać dalsze informacje i oświadczenia wymagane w relacji pomiędzy Organizatorem
  a Uczestnikiem.
 1. Bilety wysyłane są pod adresy email wskazane w formularzu Zamówienia (względnie – po uprzedniej identyfikacji Zamawiającego – podane telefonicznie albo za pomocą poczty elektronicznej). W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przekazanych danych, co mogłoby uniemożliwić bądź opóźnić przesyłkę, Organizator niezwłocznie poinformuje o tym Zamawiającego.
 1. Rozwiązanie Umowy może nastąpić w każdym czasie w drodze porozumienia stron.
 2. Usługodawca może rozwiązać Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeśli podane przez Zamawiającego dane budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą,
  a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu z Zamawiającym.

§5 SPOSOBY PŁATNOŚCI ZA USŁUGI I REZERWACJĘ BILETÓW

1.    Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
a)  Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
b)  Przelewy na numer telefonu BLIK.
b) Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu paynow.pl. Możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie  internetowej https://paynow.pl/metody-platnosci
c)  Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu payNow.pl

§6 SUBSTYTUCJA I REZYGNACJA

  1. Użytkownikowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie danej Usługi, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, w terminie 14 dni od jej zawarcia, jeżeli Klient w tym terminie prześle na piśmie na adres Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy (przykładowy wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawiera Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu – jego stosowanie nie jest obowiązkowe), z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej. Do zachowania powyższego terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed upływem terminu.
  2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przewidzianych prawem przypadkach, w szczególności:
   1. jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
   2. w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
   3. w odniesieniu do umowy o świadczenie usług związanych
    z wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli
    w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
   4. w odniesieniu do umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od umowy o świadczenie danej Usługi, umowa ta uważana jest za niezawartą.

§7 REGULAMIN ZWROTÓW BILETÓW I REZERWACJI

Organizator zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu wydarzenia bez roszczeń finansowych uczestników. W takiej sytuacji wpłacone kwoty są  zwracane wszystkim uczestnikom lub przenoszone na inne wydarzenie w  zależności od woli wpłacającego.

 1. WARSZTATY ROZWOJOWE (Ustawienia systemowe) 
  1. Zmiana rezerwacji jest możliwa do 10 dni przed rozpoczęciem wydarzenia za opłatą administracyjną w wysokości 80 zł.
  2. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w wydarzeniu jest możliwość przeniesienia rezerwacji na inną osobę lub zmiany terminu rezerwacji.
  3. Zmiana terminu rezerwacji jest możliwy zwrot kwoty w poniższych zasadach
   a) rezygnacja do 4 tygodni przed rozpoczęciem wydarzenia: zwrot  90 % wpłaconej kwoty
   b) rezygnacja do 2 tygodni przed rozpoczęciem wydarzenia: zwrot 50% wpłaconej kwoty
   d) rezygnacja do 7 dni przed rozpoczęciem wydarzenia: zwrot 30% wpłaconej kwoty
   d) w przypadku rezygnacji krótszej niż 7 dni przed rozpoczęciem wydarzenia organizator zatrzymuje 100% wpłaconej kwoty.
   * powyższe zasady dotyczą również wpłaty zaliczek
 1. CEREMONIE DŹWIĘKU:
  1. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w wydarzeniu w zarezerwowanym terminie jest możliwość przeniesienia rezerwacji na inną osobę lub zmiany terminu rezerwacji.
  2. Zmiana terminu rezerwacji jest możliwa do 7 dni przed rozpoczęciem wydarzenia.
  3. Zmiana terminu rezerwacji z wyprzedzeniem krótszym niż 7 dni równa się z opłatą administracyjna w wysokości 20 zł.
 1. WARSZTATY 1-DNIOWE

W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w wydarzeniu w zarezerwowanym terminie jest możliwość przeniesienia rezerwacji na inną osobę lub zmiany terminu rezerwacji.

 1. Zmiana terminu rezerwacji jest możliwa za do 7 dni przed rozpoczęciem wydarzenia
 2. Zmiana terminu rezerwacji z wyprzedzeniem krótszym niż 7 dni równa się z opłatą administracyjna w wysokości 20 zł.
 1. WARSZTATY WYJAZDOWE:
   1. W przypadku korzystania z opcji opłaty zaliczkowej,  wpłata pozostałej kwoty za wydarzenie powinna wpłynąć na konto organizatora nie później niż na 7 dni przed datą wydarzenia.
   2. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w wydarzeniu w zarezerwowanym terminie jest możliwość przeniesienia rezerwacji na inną osobę.
   3. Zwrot kosztów w przypadku rezygnacji w wydarzenia odbywa się w następujących zasadach:
    a)  rezygnacja do 4 tygodni przed rozpoczęciem wydarzenia: zwrot  90 % wpłaconej kwoty
    b) rezygnacja do 3 tygodni przed rozpoczęciem wydarzenia: zwrot 75% wpłaconej kwoty
    c) rezygnacja do 2 tygodni przed rozpoczęciem wydarzenia: zwrot 50% wpłaconej kwoty
    d) w przypadku rezygnacji krótszej niż 13 dni przed rozpoczęciem wydarzenia organizator zatrzymuje 100% wpłaconej kwoty.
    * powyższe zasady dotyczą również wpłaty zaliczek

§8 PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

  1. Użytkownik ponosi na rzecz Usługodawcy wyraźnie wskazane koszty Usług płatnych, z których korzystają, zgodnie z postanowieniami § 9 i nast. powyżej.
  2. Użytkownik samodzielnie ponosi koszty połączeń z Witryną za pośrednictwem sieci Internet według taryf stosowanych przez operatorów obsługujących te połączenia.

Użytkownik zobowiązany jest do:

  1. Korzystania z Witryny w sposób niezakłócający działania Witryny,
   w szczególności w sposób nienaruszający praw innych Użytkowników;
  2. Korzystania z Witryny zgodnie z jej przeznaczeniem i w zgodzie
   z Regulaminem;
  3. Podawania prawdziwych danych w ramach Usług, z których korzysta;
  4. Przestrzegania zakazu dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

§9 WYMAGANIA TECHNICZNE I BEZPIECZEŃSTWO

  1. W celu prawidłowego korzystania z Witryny zalecane jest spełnienie następujących wymagań technicznych:
   1. połączenie z siecią Internet;
   2. używanie przeglądarki internetowej: Google Chrome, Microsoft Internet Explorer lub Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Opera lub Safari, względnie innych kompatybilnych z nimi przeglądarek, każdorazowo w najnowszej stabilnej wersji udostępnionej przez producenta danej przeglądarki;
   3. włączona obsługa JavaScript i Cookies;
   4. konto e-mail umożliwiające odbiór poczty elektronicznej (w związku ze składaniem Zamówień).
  2. Brak spełnienia wymagań technicznych wskazanych w ust. 1 lit. b (używanie innej przeglądarki lub innej wersji) nie oznacza braku możliwości korzystania z Witryny, tym niemniej może wiązać się z utrudnieniami lub nieprawidłowym funkcjonowaniem Witryny.
  3. Wyłączenie obsługi JavaScript i Cookies lub ingerencja w tę obsługę (np. poprzez zastosowanie dodatków, nakładek, niestandardowych ustawień
   i innych rozwiązań tego rodzaju) nie blokują możliwości korzystania
   z Witryny, ale mogą powodować utrudnienia w połączeniu z Witryną i w korzystaniu z Usług. Szczegółowe informacje dotyczące Cookies zawarte zostały w Polityce Prywatności.

Korzystanie z Usług poprzez sieć Internet wiąże się z ryzykiem typowym dla działalności internetowej. Szczegółowe informacje w zakresie bezpieczeństwa zawarte zostały w Polityce Prywatności.

§10 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

  1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Usługodawca.
  2. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), jak również z innymi aktami prawnymi, uzupełniającymi lub zastępującymi wskazane wyżej regulacje.
  3. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych określa Polityka Prywatności.

§11 REKLAMACJE, SKARGI I SPRAWY SPORNE

  1. Każdy Użytkownik może złożyć Reklamację.
  2. Reklamacja może być złożona:
   1. w formie pisemnej – przesyłką pocztową w rozumieniu art. 3 pkt 21 ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 ze zmianami) przesłaną na adres Usługodawcy;
   2. ustnie – telefonicznie pod numerem telefonu 720 720 289;
   3. w formie elektronicznej – na adres e-mail: kontakt@cherrygong.pl
  3. W celu ułatwienia rozpatrzenia Reklamacji, Reklamacja powinna zawierać:
   1. dane Użytkownika;
   2. opis sytuacji;
   3. oczekiwania Użytkownika dotyczące sposobu rozstrzygnięcia Reklamacji;
   4. informację o formie, w jakiej Użytkownik oczekuje udzielenia odpowiedzi na Reklamację (forma pisemna lub elektroniczna).
    W przypadku, jeśli Użytkownik oczekuje odpowiedzi na Reklamację na papierze lub innym trwałym nośniku, Użytkownik powinien wskazać stosowny adres korespondencyjny, na jaki ma zostać przesłana odpowiedź.
  4. Usługodawca wskazuje, że złożenie Reklamacji niezwłocznie po powzięciu przez Użytkownika zastrzeżeń ułatwi i przyspieszy rzetelne rozpatrzenie Reklamacji.
  5. W przypadku, jeśli informacje zawarte w Reklamacji nie są wystarczające do udzielenia odpowiedzi, Usługodawca zwróci się do Użytkownika
   o przedstawienie dodatkowych informacji.
  1. Reklamacje są rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 30 dni. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem.
  2. Odpowiedź na Reklamację będzie udzielona na papierze lub innym trwałym nośniku. Na żądanie Użytkownika odpowiedź może zostać udzielona w formie elektronicznej. W przypadku braku wskazania formy otrzymania odpowiedzi, przyjmuje się udzielenie odpowiedzi nastąpi tym samym kanałem komunikacji, w jakim została dostarczona reklamacja.

W przypadku uzyskania odpowiedzi niezadowalającej, Użytkownikowi przysługuje prawo do:

  1. odwołania się od stanowiska zawartego w odpowiedzi w terminie 30 dni od daty jej otrzymania w sposób określony w § 22 ust. 2;
  2. skorzystania z pomocy Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumenta, jeżeli Użytkownik jest Konsumentem;
  3. wystąpienia z powództwem do sądu powszechnego.

Zgodnie z Rozporządzeniem UE nr 524/2013 w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich, Konsumenci mają prawo do rozstrzygania sporów z przedsiębiorcami zawierającymi internetowe umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług, w sposób pozasądowy za pośrednictwem prowadzonego w tym celu systemu internetowego. Skargę można złożyć na formularzu dostępnym pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL

Sądem właściwym do rozstrzygania sporów z Umowy jest rzeczowo i miejscowo właściwy sąd powszechny.

§12 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane okolicznościami wynikającymi z wystąpienia siły wyższej.

§13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Usługodawca uprawniony jest do jednostronnej zmiany niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn. Za ważne przyczyny uznaje się:
   1. zmianę obowiązujących przepisów prawa, urzędowych wytycznych
    i rekomendacji (w tym Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji
    i Konsumentów oraz Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) lub interpretacji przepisów prawa, które mają wpływ na treść Regulaminu;
   2. okoliczności wynikające z siły wyższej;
   3. zmianę lub wycofanie oferty, usług i produktów oferowanych przez lub za pośrednictwem Usługodawcy;
   4. zmianę systemów informatycznych lub technicznych bądź dostawcy usług informatycznych;
   5. korektę błędów i omyłek.
  2. Zmiana Regulaminu nie ma zastosowania do czynności dokonanych przez zmianą.
  1. W relacjach pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą przez zawarciem Umowy oraz do zawarcia i wykonania Umowy zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
  2. W relacjach Usługodawcy z Użytkownikiem stosowany jest język polski.
  3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 28 listopada 2018 roku.